OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecné informace

Všechny pojmy použité v tomto bodě mají význam, který je jim přiřazen v Zákoně o ochraně osobních údajů a v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) v platném znění.

Společnost Petsy Labs d.o.o. (dále jen Společnost) zpracovává osobní údaje v souvislosti se službami, které nabízí. Společnost se zavazuje chránit důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů svých služeb prostřednictvím vhodných organizačních a logicko-technických opatření.

Společnost neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost údajů zadaných uživateli. Společnost nepředává údaje třetím stranám, s výjimkou smluvních partnerů, s nimiž má uzavřenou smlouvu o ochraně osobních údajů a kteří jsou smluvně vázáni stejnými standardy ochrany osobních údajů jako společnost.

Společnost uchovává shromážděné osobní údaje v rámci Evropské unie a nevyváží je do jiných zemí.


Účel použití

Osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek provozovaných společností za účelem provedení online nákupu se používají výhradně pro účely vyřízení a doručení objednávky.

V případě některých služeb (například pravidelné zasílání novinek nebo jiné propagační aktivity) společnost shromažďuje osobní údaje s výslovným souhlasem uživatelů. Uživatel může svůj souhlas kdykoli odvolat v souladu s ustanoveními těchto podmínek.

Souhlasem s ukládáním, zpracováním a předáváním osobních údajů v rámci účasti ve slosování o ceny nebo přihlášením se k odběru novinek prostřednictvím e-mailu dává osoba společnosti jako správci shromážděných osobních údajů oprávnění ke zpracování shromážděných osobních údajů pro účely výběru vzorků, průzkumů a statistického zpracování údajů, ke zjištění využívání služeb, k přizpůsobení nabídky a segmentaci, k průzkumu trhu, k informování o nabídkách, novinkách, výhodách a/nebo k zasílání jiných reklamních materiálů e-mailem, telefonem (pomocí SMS zpráv) a/nebo pomocí jiných aplikací (např. Viber, Whatsapp), k informování uživatelů o službách online centra a společnosti Petsy Labs d.o.o. a spřízněných osobách.

Souhlasem s ukládáním, zpracováním a předáváním osobních údajů v rámci účasti ve slosování o ceny nebo přihlášením se k odběru novinek prostřednictvím e-mailu dává osoba společnosti jako správci shromážděných osobních údajů oprávnění ke zpracování shromážděných osobních údajů pro účely výběru vzorků, průzkumů a statistického zpracování údajů, ke zjištění využívání služeb, k přizpůsobení nabídky a segmentaci, k průzkumu trhu, k informování o nabídkách, novinkách a výhodách, k zasílání novinek e-mailem, telefonním číslem a/nebo jinými reklamními kanály, k informování uživatelů o službách online centra a společnosti Petsy Labs d.o.o. a spřízněných osobách.


Doba skladování

Pokud společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu, zpracovává je do doby, než je souhlas odvolán žádostí o odstranění osobních údajů z databáze.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na jiném právním základě (např. plnění kupní smlouvy, zákonná ustanovení), uchovává společnost osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly údaje shromážděny, nebo po dobu stanovenou v té době platnými právními předpisy.


Postup při uplatnění práv

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo chcete-li uplatnit některé z níže uvedených práv v souvislosti s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prosím na adrese: [email protected] nebo nám zašlete žádost poštou na adresu Petsy Labs d.o.o., Srževica 24, 3232 Ponikva, Slovinsko.

Společnost si v případě uplatnění práv týkajících se osobních údajů vyžádá od subjektu údajů dodatečné informace za účelem spolehlivé identifikace a může odmítnout jednat pouze tehdy, pokud prokáže, že nemůže subjekt údajů spolehlivě identifikovat.

Společnost se zavazuje odpovědět na žádost uživatele o uplatnění některého z níže uvedených práv nejpozději do 30 dnů. Pokud nelze žádosti v plné míře vyhovět ve stanovené lhůtě, společnost o tom informuje uživatele spolu s odpovídajícím vysvětlením.


Právo na informace

Máte právo být informováni o tom, které vaše osobní údaje společnost zpracovává, na jakém základě, za jakým účelem a jak dlouho je uchovává.


Právo být zapomenut

Pokud si již nepřejete, aby společnost vaše osobní údaje uchovávala a zpracovávala, a pokud neexistují jiné oprávněné důvody pro jejich další uchovávání, můžete společnost kdykoli požádat o výmaz vašich osobních údajů.


Právo požádat o opravu, výmaz nebo právo podat stížnost

Kdykoli můžete požádat o opravu nebo výmaz svých osobních údajů a podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů společností prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v této části obchodních podmínek.

Ze seznamu adresátů se můžete kdykoli odhlásit na adrese [email protected] nebo kliknutím na odkaz »Odhlásit odběr zde/Odhlásit se zde« v dolní části propagačních e-mailů.

Chcete-li se odhlásit z odběru příležitostných reklamních SMS zpráv, klikněte na odkaz v dolní části přijaté SMS zprávy. Budete přesměrováni na webovou stránku, kde můžete zadat své telefonní číslo, resp. telefonní číslo, na které si již nepřejete dostávat reklamní SMS zprávy. Po zadání telefonního čísla klikněte na červené tlačítko „Odhlásit odběr“ a my vaše telefonní číslo odstraníme z databáze příjemců.

Registrovaní uživatelé mohou internetový obchod kdykoli přestat používat a mohou svou registraci zrušit. Mohou tak učinit písemným oznámením o zrušení své registrace. Před zrušením registrace musí uživatel uhradit společnosti všechny dluhy vzniklé z nákupů v internetovém obchodě. Společnost bude chránit důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů, a to i v případě zrušení registrace.


Právo na přenositelnost

Subjekt údajů může požádat zpracovatele, aby mu poskytl osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.


Právo na soudní ochranu a sankce

Uživatel má právo podat stížnost u kontrolního orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), jakož i právo na právní prostředky proti rozhodnutí kontrolního orgánu nebo v případě nečinnosti kontrolního orgánu. V každém případě vás žádáme, abyste nejprve využili svého práva podat stížnost přímo u společnosti, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.


Práva týkající se automatizovaného zpracování

Subjekt údajů má právo nebýt podroben opatřením vyplývajícím výhradně z profilování, analýzy nebo předpovědí za použití automatizovaných prostředků zpracování. V takovém případě může dotyčná osoba podat stížnost prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.


Právo odvolat souhlas

Subjekt údajů má právo odvolat souhlas s dalším zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založeno na souhlasu (např. v případě přijímání reklamních sdělení).